Polityka Jakości - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Polityka Jakości

Misją Jagiellońskiego Centrum Innowacji, jest dostarczanie komplementarnych usług o najwyższym poziomie jakości, dedykowanych do podmiotów działających w obszarze nauk przyrodniczych (life science). Działania te mają na celu zbudowanie i ciągłe poszerzanie portfolio klientów z obszaru Life Science oraz tworzenie korzystnych warunków do powstawania oraz rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą i wytwórczą w dużej mierze o charakterze  rozwojowym lub  innowacyjnym.

 

Przez najwyższy poziom jakości należy rozumieć:

 • dostarczanie wiarygodnych wyników badań
 • dostarczanie rzetelnych informacji w ramach usług doradczych
 • zachowanie bezstronności i poufności
 • wykonywanie prac projektowych w oparciu o obowiązujące wytyczne i przepisy prawne oraz na bieżąco aktualizowaną wiedzę
 • wytwarzanie produktów zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawnymi
 • terminowe wykonywanie realizowanych prac

 

Misja Jagiellońskiego Centrum Innowacji realizowana jest w szczególności przez:

 • działania zgodne z zasadami wynikającymi z wdrożonego systemu zarządzania jakością

w oparciu o wymagania międzynarodowych Norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 17025, PN-EN ISO 13485, PN-EN ISO 22716 oraz wymagania GMP określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania

 • działania zgodne z zasadami wynikającymi z wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o HACCP
 • zatrudnianie specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje
 • podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń
 • stosowanie materiałów do badań oraz materiałów do produkcji o odpowiedniej jakości
 • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy
 • dobór dostawców i podwykonawców spełniających określone wymagania
 • wdrożenie procedury zarządzania ryzykiem w procesie projektowania, wykonywania badań oraz wytwarzania wyrobów medycznych oraz produktów farmaceutycznych
 • analizę i spełnienie wymagań prawnych oraz innych wymagań klienta
 • wdrożenie skutecznego systemu postępowania z reklamacjami
 • skuteczne działania korygujące
 • identyfikację zagrożeń oraz określenie krytycznych punktów kontroli i działań obniżających ryzyko zanieczyszczenia żywności

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji zobowiązuje się do:

 • spełnienia mających zastosowanie wymagań w tym wymagań Normy PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 17025, PN-EN ISO 13485, PN-EN ISO 22716, wymagań GMP określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania, wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o HACCP, wymagań prawnych oraz innych wymagań stron zainteresowanych, co do których spełnienia nasza organizacja się zobowiązała
 • do ciągłego doskonalenia systemu zarzadzania jakością

 

Niniejsza polityka jakości podlega ocenie pod kątem jej przydatności dokonywanej w czasie przeglądu zarządzania i jest częścią szkolenia wstępnego pracowników firmy.

System Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015

Jagiellońskie Centrum Innowacji wdrożyło System Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001: 2015 w wybranych obszarach działalności tj. świadczenia usług w zakresie projektowania i wykonywania badań laboratoryjnych w tym o innowacyjnym charakterze. We wdrożonym Systemie Zarządzania Jakością nie zastosowano wyłączeń.

 

Wdrażając procedury wymagane przez ISO 9001: 2015 kierowaliśmy się chęcią doskonalenia usług, które oferujemy naszym partnerom i kontrahentom.

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji może obecnie poszczycić się posiadaniem certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikowaną Tüv Rheinland potwierdzającego wdrożenie i stosowanie wymagań Normy ISO 9001.

 

Więcej informacji dotyczących wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością udziela:
dr Jolanta Kaleta, Dyrektor Działu Jakości
T: 12 297 46 44
E: jolanta.kaleta@jci.pl

 

Zapraszamy do współpracy.

 

System Zarządzania Jakością – ISO 13485:2016-04

Jagiellońskie Centrum Innowacji wdrożyło System Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016-04 w wybranych obszarach działalności tj. projektowanie i rozwój, badania, kontrola jakości i produkcja wyrobów medycznych nieaktywnych do podania na skórę i błony śluzowe w postaci stałej, płynnej i półpłynnej na zlecenie innych wytwórców wyrobów medycznych.

 

 

 

 

Wdrażając procedury wymagane przez ISO 13485:2016-04 kierowaliśmy się chęcią doskonalenia usług, które oferujemy naszym partnerom i kontrahentom.

 

 

Więcej informacji dotyczących wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością udziela:
dr Jolanta Kaleta, Dyrektor Działu Jakości
T: 12 297 46 44
E: jolanta.kaleta@jci.pl

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 

Farmacja – Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP

Jagiellońskie Centrum Innowacji posiada wdrożony Farmaceutyczny System Jakości, który obejmuje dobrą praktykę wytwarzania i zarządzanie ryzykiem jakości.

 

Potwierdzeniem tych kompetencji jest uzyskany w wyniku inspekcji Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (Certyfikat GMP), który potwierdza zgodność warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

 

Certyfikat wydany dla Jagiellońskiego Centrum Innowacji obejmuje Badania w kontroli jakości- badania fizykochemiczne.

 

Kosmetyki – Dobra Praktyka Produkcji (GMP) – ISO 22716:2009

Jagiellońskie Centrum Innowacji wdrożyło wymagania GMP w produkcji kosmetyków zgodnie z normą ISO 22716. Wymagania niniejszej normy zostały wprowadzone do systemu zarządzania jakością w celu zapewnienia odpowiednich standardów produkcyjnych,  a tym samym zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów kosmetycznych.

 

Norma ISO 22716 obejmuje: personel, pomieszczenia, wyposażenie, surowce oraz materiały opakowaniowe, produkcję, wyrób gotowy, laboratorium kontroli jakości, odpady, podwykonawstwo, reklamację i wycofanie z rynku, audity wewnętrzne oraz dokumentację.

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30  listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych oraz Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227).

Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi – Główny Inspektor Farmaceutyczny

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. po. 974, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał dla Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi o numerze 262/0584/21.

 

 

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o HACCP

Jagiellońskie Centrum Innowacji wychodząc naprzeciw klientom sektora spożywczego, w tym producentom suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, wprowadziło do Systemu Zarzadzania Jakością wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Points). Wymagania dotyczą procesu wytwarzania i obejmują magazynowanie, produkcję oraz kontrolę jakości wytwarzanych produktów.

 

Obowiązek wdrożenia procedur HACCP wynika z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

 

System zarzadzania bezpieczeństwem żywności ma na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń wpływających na jakość i bezpieczeństwo żywności. Zatem System Zarządzania Jakością w obszarze produkcji Jagiellońskiego Centrum Innowacji pierwotnie oparty na wymaganiach normy ISO 22716, określającej wytyczne GMP w produkcji kosmetyków został uzupełniony o wymagania w produkcji żywności.

System Zarządzania – PN-EN ISO/IEC ISO 17025:2018-02 – Akredytacja w Laboratorium Analiz Biologicznych

Jagiellońskie Centrum Innowacji w Laboratorium Analiz Biologicznych wdrożyło System Zarządzania zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1879. Zakres akredytacji obejmuje badania biologiczne i biochemiczne wyrobów medycznych dla następujących metod:

 • cytotoksyczność metodą ekstrakcji oraz metodą dyfuzji przez agar zgodnie z  Normą PN-EN ISO 10993-5:2009
 • podrażnienie metodą z użyciem zrekonstruowanego ludzkiego naskórka- in vitro zgodnie z Normą PN-EN ISO 10993-23:2021-08

 

 

Otrzymując akredytację potwierdziliśmy kompetencje naszego Laboratorium Analiz Biologicznych. Zapewniamy,  że wyniki badań są rzetelne i najwyższej jakości oraz uznawane przez międzynarodową organizację International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

 

Wdrażając procedury wymagane przez PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 kierowaliśmy się chęcią doskonalenia naszych usług, zwiększenia wiarygodności Laboratorium Analiz Biologicznych i zdobycia większego zaufania naszych Klientów.

 

 

 

 

Zobacz ZAKRES AKREDYTACJI Laboratorium Badawczego nr. AB 1879 >>>

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.