Laboratorium Obrazowania | Jagiellońskie Centrum Innowacji

Laboratorium Obrazowania

Laboratorium Obrazowania Jagiellońskiego Centrum Innowacji oferuje szeroką gamę usług z zakresu analizy powierzchniowej, opierającej się głównie na metodzie spektroskopii ramanowskiej oraz mikroskopii elektronowej.

Spektroskopia ramanowska (efektu Ramana)

Spektroskopia ramanowska jest jedną z najbardziej uniwersalnych technik analitycznych, umożliwiających określenie składu chemicznego badanego materiału. U swoich podstaw wykorzystuje zjawisko nieelastycznego rozpraszania światła monochromatycznego. Energia światła rozproszonego nieelastycznie jest różna od energii światła padającego na próbkę. Zarejestrowana zmiana energii może zostać przedstawiona jako widmo ramanowskie, charakterystyczne dla danej substancji.

 

Laboratorium posiada dwa wysokiej klasy spektrometry ramanowskie:

 

WITec alpha300 RSA+ wyposażony w detektor EMCCD, profilometr oraz dwie linie laserowe o długościach fali 532 nm oraz 785 nm. Urządzenie jest sprzężone z mikroskopem konfokalnym oraz mikroskopem sił atomowych AFM. Wszystkie pomiary wykonywane są na tym samym stoliku pomiarowym bez konieczności transferu próbki.

 

WITec alpha 300 R wyposażony w dwie linie laserowe o długości fali 532 nm i 633 nm z filtrami i systemem TruePower do ciągłej i komputerowej kontroli mocy obu laserów z dokładnością do 0,1mW, zestaw obiektywów (10x, 20x, 50x oraz 100x), obiektyw immersyjny 63x, nowej generacji profilometr (True Surface) do odwzorowania powierzchni próbek w czasie pomiarów. Urządzenie jest wyposażone w polaryzatory 90, 45 stopni oraz polaryzację kołową dla linii 532nm. Ponadto posiada oprogramowanie Particle Scout do analizy wielkości cząstek.

Pomiary na obu spektrometrach nie wymagają wcześniejszego znakowania oraz są niedestrukcyjne dla badanych materiałów.

 

Oferujemy:
 • Określenie składu chemicznego badanego materiału na podstawie porównania z widmami substancji referencyjnych
 • Wykonywanie pomiarów z zakresu obrazowania dystrybucji wybranych substancji w tabletkach (rozdzielczość przestrzenna dochodząca do 200 – 300 nm)
 • Badanie homogeniczności formulacji stałych
 • Analizę topografii próbek oraz pomiarów konfokalnych
 • Pomiary związków chemicznych umożliwiające rozróżnienie ich form polimorficznych
 • Badanie zakresu przenikalności formulacji półpłynnych przez skórę w zależności od czasu i warunków ekspozycji
 • pomiary materiałów polimerowych
 • Możliwość identyfikacji zanieczyszczeń w ciałach stałych
 • NOWOŚĆ – pomiary wielkości cząstek – jednoczesna identyfikacja i klasyfikacja substancji w próbce oraz analiza rozkładu wielkości cząstek dla próbek proszkowych oraz zawiesin
 • NOWOŚĆ – badania mikroplastików w kosmetykach i próbkach środowiskowych
 • NOWOŚĆ – pomiary z wykorzystaniem obiektywu immersyjnego – możliwość pomiarów próbek biologicznych (komórki, tkanki) oraz innych zawieszonych w roztworach wodnych
 • NOWOŚĆ – możliwość wykonywania pomiarów powierzchniowo wzmocnionych (SERS)
 • NOWOŚĆ – pomiary próbek biologicznych z wykorzystaniem polaryzatorów – nowe możliwości analizy danych
 • NOWOŚĆ – zastosowanie pomiarów polaryzacyjnych do badań form polimorficznych oraz określania orientacji biomolekuł np. białek

 

Dodatkowo, spektrometr ramanowski może być wykorzystany do:
 • Badania wybranych fragmentów tkanek
 • Badania in vitro komórek, z możliwością rozróżnienia organelli komórkowych
 • Obrazowania chemicznego bez użycia barwień histologicznych
 • Badania struktury badanego preparatu oraz jego jakości np. określenia wewnętrznej struktury (rozkład substancji macierzy) czy badania jakości otoczki np. mikrokapsułki
 • Badania substancji leczniczych pod kątem analizy substancji czynnych, określenia oceny stopnia krystalizacji, wyglądu ścianek kryształów i występowania defektów takich jak bruzdy czy pęknięcia
 • Określenia dystrybucji substancji czynnych w badanym produkcie oraz zobrazowania jego homogeniczności
 • Charakterystyki składników warstw malarskich (pigmenty, wypełniacze, spoiwo)
 • Możliwość badania powierzchni półprzewodników

Skaningowa Mikroskopia Elektronowa

Skaningowa mikroskopia elektronowa umożliwia badanie materiałów przewodzących (metali i ich stopów) oraz próbek nieprzewodzących, takich jak: ceramika, polimery oraz materiały kompozytowe i organiczne.

 

Laboratorium posiada skaningowy mikroskop elektronowy (Mira3-FEG-SEM, Tescan) z emisją polową (emitter Schottky’ego), wyposażony w spektrometr dyspersji energii promieni X EDX (Oxford Instruments) oraz stolik chłodzący (Peltiera) pracujący w zakresie temperatur już od -30C°. Mikroskop umożliwia pracę w trybie wysokiej, niskiej i zmiennej próżni.

 

Oferujemy:

 

 • Obrazowanie próbek przewodzących i nieprzewodzących w warunkach wysokiej i zmiennej próżni
 • Badania morfologii i składu chemicznego próbek nieprzewodzących w niskiej i zmiennej próżni
 • Jakościowe i ilościowe analizy pierwiastków o liczbie atomowej Z≥5 – powierzchniowe, punktowe, liniowe oraz mapy rozkładu pierwiastków w mikroobszarach z wykorzystaniem spektrometru EDX
 • Badania próbek biologicznych in situ, obserwacja dynamicznych zmian jak np. uwadnianie i odwadnianie próbki oraz możliwość obserwacji przemian fazowych (stolik Peltiera)
 • Obserwacje interakcji między próbką i zmieniającym się środowiskiem

 

Pracownia Obrazowania oferuje również usługi na obrazowanie TEM w trybach:

 • Bright field (BF)
 • Dark field (DF)
 • Scanning TEM (STEM)
 • High-resolution TEM (HRTEM)
 • Selected Area Electron Diffraction (SAED)
 • Energy Dispersive X-Ray (EDX)
 • Spectroscopy Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS)
 • Energy-filtered TEM (EFTEM) na mikroskopie FEI TECNAI OSIRIS.

 

Punktowa zdolność rozdzielcza mikroskopu wynosi 0,25 nm w trybie TEM oraz 0,18 nm w trybie STEM HAADF.

Istnieje możliwość aktywnego zdalnego uczestnictwa w pomiarach mikroskopowych SEM oraz TEM za pomocą platformy MS Teams YouTube Google Meet lub innych.

Zespół

Kierownik Laboratorium Obrazowania

Kierownik Laboratorium Obrazowania 
dr Emilia Staniszewska-Ślęzak

 

Dr Emilia Staniszewska-Ślęzak jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania od wielu lat skupia wokół spektroskopii ramanowskiej i absorpcyjnej w podczerwieni. Współautorka wielu publikacji naukowych prezentujących zastosowanie wymienionych technik w badaniach biomedycznych oraz konserwatorskich. Z Jagiellońskim Centrum Innowacji związana jest od 2015 r., gdzie odpowiada za realizację badań z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej.

 

 

Kontakt w sprawie oferty: 

dr Diana Dołęga
K: +48 515 062 813
T: +48 12 340 24 45
E: diana.dolega@jci.pl

Zaufali nam:

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.