Laboratorium Obrazowania

Laboratorium Obrazowania Jagiellońskiego Centrum Innowacji oferuje szeroką gamę usług z zakresu analizy powierzchniowej, opierającej się głównie na metodzie spektroskopii ramanowskiej oraz mikroskopii elektronowej.

Spektroskopia ramanowska (efektu Ramana)

Spektroskopia ramanowska jest jedną z najbardziej uniwersalnych technik analitycznych, umożliwiających określenie składu chemicznego badanego materiału. U swoich podstaw wykorzystuje zjawisko nieelastycznego rozpraszania światła monochromatycznego. Energia światła rozproszonego nieelastycznie jest różna od energii światła padającego na próbkę. Zarejestrowana zmiana energii może zostać przedstawiona jako widmo ramanowskie, charakterystyczne dla danej substancji.

 

Laboratorium posiada wysokiej klasy spektrometr ramanowski (WITec alpha300 RSA+) wyposażony w detektor EMCCD, profilometr oraz dwie linie laserowe o długościach fali 532 nm oraz 785 nm. Urządzenie jest sprzężone z mikroskopem konfokalnym oraz mikroskopem sił atomowych AFM. Wszystkie pomiary wykonywane są na tym samym stoliku pomiarowym bez konieczności transferu próbki. Pomiary nie wymagają wcześniejszego znakowania oraz są niedestrukcyjne dla badanych materiałów.

 

Oferujemy:

 

 • Określenie składu chemicznego badanego materiału na podstawie porównania z widmami substancji referencyjnych
 • Wykonywanie pomiarów z zakresu obrazowania dystrybucji wybranych substancji w tabletkach (rozdzielczość przestrzenna dochodząca do 200 – 300 nm)
 • Badanie homogeniczności formulacji stałych
 • Analizę topografii próbek oraz pomiarów konfokalnych
 • Pomiary związków chemicznych umożliwiające rozróżnienie ich form polimorficznych
 • Badanie zakresu przenikalności formulacji półpłynnych w zależności od czasu i warunków ekspozycji
 • Badanie przenikania substancji przez warstwy skóry i włosów

Dodatkowo, spektrometr ramanowski może być wykorzystany do:

 • Badania wybranych fragmentów tkanek
 • Badania in vitro komórek, z możliwością rozróżnienia organelli komórkowych
 • Obrazowania chemicznego bez użycia barwień histologicznych
 • Badania struktury badanego preparatu oraz jego jakości np. określenia wewnętrznej struktury (rozkład substancji macierzy) czy badania jakości otoczki np. mikrokapsułki
 • Oceny gładkości i jednorodności powierzchni oraz stopnia i jakości pokrycia badanego produktu
 • Badania substancji leczniczych pod kątem analizy substancji czynnych, określenia oceny stopnia krystalizacji, wyglądu ścianek kryształów i występowania defektów takich jak bruzdy czy pęknięcia
 • Określenia dystrybucji substancji czynnych w badanym produkcie oraz zobrazowania jego homogeniczności
 • Określenia zanieczyszczenia ciał stałych
 • Charakterystyki składników warstw malarskich (pigmenty, wypełniacze, spoiwo)

Skaningowa Mikroskopia Elektronowa

Skaningowa mikroskopia elektronowa umożliwia badanie materiałów przewodzących (metali i ich stopów) oraz próbek nieprzewodzących, takich jak: ceramika, polimery oraz materiały kompozytowe i organiczne.

 

Laboratorium posiada skaningowy mikroskop elektronowy (Mira3-FEG-SEM, Tescan) z emisją polową (emitter Schottky’ego), wyposażony w spektrometr dyspersji energii promieni X EDX (Oxford Instruments) oraz stolik chłodzący (Peltiera) pracujący w zakresie temperatur już od -30C°. Mikroskop umożliwia pracę w trybie wysokiej, niskiej i zmiennej próżni.

 

Oferujemy:

 

 • Obrazowanie próbek przewodzących i nieprzewodzących w warunkach wysokiej i zmiennej próżni
 • Badania morfologii i składu chemicznego próbek nieprzewodzących w niskiej i zmiennej próżni
 • Jakościowe i ilościowe analizy pierwiastków o liczbie atomowej Z≥5 – powierzchniowe, punktowe, liniowe oraz mapy rozkładu pierwiastków w mikroobszarach z wykorzystaniem spektrometru EDX
 • Badania próbek biologicznych in situ, obserwacja dynamicznych zmian jak np. uwadnianie i odwadnianie próbki oraz możliwość obserwacji przemian fazowych (stolik Peltiera)
 • Obserwacje interakcji między próbką i zmieniającym się środowiskiem

Zespół

Kierownik Laboratorium Obrazowania 
dr Emilia Staniszewska-Ślęzak

 

Dr Emilia Staniszewska-Ślęzak jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania od 7 lat skupia wokół spektroskopii ramanowskiej i absorpcyjnej w podczerwieni. Współautorka wielu publikacji naukowych prezentujących zastosowanie wymienionych technik w badaniach biomedycznych oraz konserwatorskich. Z Jagiellońskim Centrum Innowacji związana jest od 2017 r., gdzie odpowiada za realizację badań z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej.

 

Kontakt w sprawie oferty: 
K: +48 515 075 500
T: +48 12 297 46 27
E: lukasz.kutrzeba@jci.pl

Zaufali nam:

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.