Zespół - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Zespół

Paweł Błachno

CEO, Prezes Zarządu

 

T: +48 12 297 46 00

E: jci@jci.pl

Marek Bartosz

Członek Zarządu

 

K: +48 500 119 550

E: marek.bartosz@jci.pl

Aneta Kuczkowicz

Dyrektor Działu Prawno-Administracyjnego

 

T: +48 12 297 46 08

E: aneta.kuczkowicz@jci.pl

Rafał Szkaradek

Dyrektor Działu Infrastruktury

 

T: +48 12 297 46 06

E: rafal.szkaradek@jci.pl

Aleksandra Piotrowska

Dyrektor Działu Produkcji

 

T: +48 12 297 46 04

E: aleksandra.piotrowska@jci.pl

dr Łukasz Kutrzeba

Dyrektor Działu Rozwoju

 

K: +48 515 075 500

E: lukasz.kutrzeba@jci.pl

Aleksandra Król

Dyrektor Przedszkola JCI

 

T: +48 12 297 47 90

E: aleksandra.krol@jci.pl

Katarzyna Bętkowska

Dyrektor Centrum Badań Klinicznych JCI

 

T: +48 12 340 24 21

E: katarzyna.betkowska@jci.pl

dr Jolanta Kaleta

Dyrektor Działu Jakości

 

T: +48 519 016 568

E: jolanta.kaleta@jci.pl

Dominika Kustosz

Dyrektor Działu Marketingu i PR

 

T: +48 512 785 208

E: dominika.kustosz@jci.pl

Anna Sikora

Dyrektor Finansowy

 

T: +48 515 100 371

E: anna.sikora@jci.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych „RODO”

Administratorem danych osobowych użytkowników, kontaktujących się z wykorzystaniem podanych powyżej numerów telefonów, adresu korespondencyjnego lub adresów e-mail, jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dalej: „JCI”), z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212725, posługująca się numerem NIP 676 226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Administratora możliwy jest elektronicznie, pod adresem e-mail: iodo@jci.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu podjęcia działań, na żądanie Użytkownika. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jest usprawiedliwiony interes JCI, t.j.: ochrona interesów ekonomicznych, prawnych, finansowych oraz reakcja na kierowane do JCI żądanie. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż wymaga tego realizacja wskazanych celów lub okres przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie przez okres 5 lat.

 

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby uzyskać reakcję na żądanie. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi hostingowe lub prawne, a także organom administracji publicznej. Dane osobowe Użytkownika, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia jeśli nie jest to sprzeczne z realizacją celu w jakim są przetwarzane (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub ich przenoszenia, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z RODO.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.