Klauzule informacyjne

Obowiązek informacyjny względem osób zawiadamianych w razie wypadku pracownika administratora

Działając zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), JCI informuje, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000212725, posługująca się numerem NIP: 676 226-66-85 oraz numerem REGON: 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych (dalej: „Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e-mail: iodo@jci.pl.

 

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • zapewnienia niezbędnej ochrony żywotnych interesów pracownika Administratora, a to przekazania informacji o wypadku (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO); lub
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), tj.: realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, w tym także dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji lub poddawania się kontroli;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), tj.:
   • nawiązania kontaktu;
   • sporządzenia dowodu kontaktu lub notatki oraz ich archiwizacji;
   • zapewnienia bezpieczeństwa pracownika Administratora, w tym spełnienia żądania pracownika Administratora dotyczącego zawiadomienia o wypadku wskazanej przez niego osoby;
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym wszczynania lub prowadzenia postępowań lub negocjacji.
  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
   • osoby upoważnione przez Panią/Pana, we wskazanym zakresie;
   • podmioty świadczące usługi zapewniające odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne Administratora (np.: dostawcy usług informatycznych, transportu, podmioty świadczące usługi serwisowe, kurierskie lub pocztowe);
   • podmioty świadczące usługi prawne, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w tym także sądy lub organy egzekucyjne) lub finansowe (np.: banki);
   • podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   • podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, nadzoru lub audytów, w tym także organy Uniwersytetu Jagiellońskiego lub podmioty certyfikujące;
   • podmioty prowadzące badania naukowe;
   • podmioty zajmujące się świadczeniem usług ubezpieczeniowych lub zdrowotnych.
  • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane przez pracownika Administratora i niezbędne do jednoznacznej identyfikacji Pani/Pana oraz do kontaktu z Panią/Pana (np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail). Administrator nie będzie przetwarzał szczególnych kategorii Pani/Pana danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: wycofania oświadczenia pracownika Administratora lub do czasu zakończenia trwania stosunku pracy pracownika Administratora, a po zakończeniu tego stosunku – do czasu zakończenia czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją celu lub do czasu ustalonego zgodnie z ciążącymi na Administratorze obowiązkami wynikającymi z osobnych przepisów prawa, a także do czasu wygaśnięcia roszczeń, do czasu zakończenia postępowań, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych.
  • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

Klauzula informacyjna dla byłych pracowników

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000212725, posługująca się numerem NIP: 676 226-66-85 oraz numerem REGON: 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych (dalej: „Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e-mail: iodo@jci.pl.

 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zatrudnianiem pracowników, w tym prowadzenia lub umożliwienia wszczęcia postępowań administracyjnych (w tym kontrolnych), wykonywania wiążących poleceń organów publicznych, przechowywania lub archiwizacji dokumentacji kadrowej lub księgowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w postaci ochrony interesów ekonomicznych, prawnych, finansowych Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym m.in.:
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje także ewentualną sprzedaż wierzytelności podmiotowi trzeciemu;
  • wszczynania i prowadzenia postępowań lub prowadzenia negocjacji;
  • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora;
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji;
  • prowadzenia kontroli wewnętrznych oraz przez upoważnione podmioty trzecie.

 

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  • osoby upoważnione przez Panią/Pana, we wskazanym zakresie;
  • podmioty świadczące usługi zapewniające odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne Administratora (np.: dostawcy usług informatycznych, transportu, podmioty świadczące usługi serwisowe, kurierskie lub pocztowe);
  • podmioty świadczące usługi prawne, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w tym także sądy lub organy egzekucyjne) lub finansowe (np.: banki);
  • podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, nadzoru lub audytów, w tym także organy Uniwersytetu Jagiellońskiego lub podmioty certyfikujące;
  • podmioty prowadzące badania naukowe;
  • podmioty zajmujące się świadczeniem usług ubezpieczeniowych lub zdrowotnych.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: po zakończeniu trwania stosunku pracy lub zakończenia czynności faktycznych i prawnych z nim związanych – tylko na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z osobnych przepisów prawa (np.: dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości, księgowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą), do czasu wygaśnięcia roszczeń, do czasu zakończenia postępowań lub do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych.

 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).

 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

 

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych związanych z nawiązaniem i realizacją stosunku pracy jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie oraz realizację umowy o pracę lub wykonywanie obowiązków Administratora z tym związanych.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.