Projekty - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Projekty

Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji jest częścią konsorcjum powołanego do realizacji projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (zwanego dalej “NCBR”), zgodnie z decyzją nr DZP/STRATEGMED2/2556/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

Szczegóły dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie Lidera Konsorcjum, Collegium Medicum UJ:

 

www.circulate.cm-uj.krakow.pl

 

 


 

PROmocja potencjału gospodarczego BIO-Regionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)

(nr umowy: RPMP.03.03.01-12-0121/16-00)

 

Cel projektu: wzmocnienie konkurencyjności MŚP działających w obszarze inteligentnej specjalizacji Małopolski „Nauki o życiu” poprzez zintegrowany program promocji oferty gospodarczej powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1

 

Partnerzy projektu: Fundacja Klaster LifeScience Kraków, Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

 

Wartość projektu: 3 165 412,50 zł, w tym JCI: 229 282,54 zł
Wysokość dofinansowania: 2 690 600,63 zł, w tym JCI:165 742,53 zł
Okres realizacji projektu: 1.07.2016 r. – 31.12.2018 r.

 


Rozbudowa Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii – Life Science

(nr umowy: POIG.05.03.00-00-004/09-00)

 

Cel projektu:  Stworzenie nowoczesnej innowacyjnej infrastruktury laboratoryjnej, umożliwiającej wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego nauk Life Science Małopolski, poprzez wsparcie podmiotów (przedsiębiorców oraz zespołów badawczych) prowadzących działalność badawczą, rozwojową oraz innowacyjną.

 

Osiągniecie zakładanego celu nastąpiło poprzez wybudowanie dwóch budynków laboratoryjno-biurowych, oferujących szeroki pakiet usług dla podmiotów prowadzących działalność badawczą, rozwojową oraz innowacyjną w Parku Life Science.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

Wartość projektu: 173 199 404,28  zł

Wsparcie projektu: 119 089 611,11 zł

Okres realizacji projektu: 2008 r. – 2015 r.

 


 

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

 

Cel projektudofinansowanie działań projakościowych realizowanych przez Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo – Biznesowe dla Badań Bimolekularnych i Komórkowych (Cell-Mol-Tech) mającego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego jako ośrodka badań interdyscyplinarnych w obszarze nauk biologicznych, charakteryzującego się z jednej strony wysokim potencjałem badawczym, z drugiej zaś zapewniającego dogodne warunki dla transferu wyników prowadzonych badań do przemysłu. Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) nadany przez MNiSW dla Konsorcjum obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

 

Opis zadań zrealizowanych przez JCI w ramach projektu KNOW znajduje się na stronie www.cellmoltech.uj.edu.pl/dzialania-jci

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2018

 

Środki przeznaczone na realizację projektu: 35 000 000 zł w tym.: WBBiB – 29 750 000 zł, JCI – 5 250 000 zł
Okres realizacji projektu: 1.01.2014 r. – 31.12.2018 r.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.