Kariera - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Kariera

Zastanawiasz się co robimy?

Najogólniej rzecz ujmując, tworzymy korzystne warunki dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw z obszaru Life Science prowadzących działalność badawczą i wytwórczą.

 

Oferujemy badania kontraktowe (z zakresu medycyny, biotechnologii, biologii, chemii, farmacji, kosmetologii) oraz realizację złożonych projektów badawczo-rozwojowych, a także recepturowanie i produkcję kosmetyków (w tym kompleksową ofertę z zakresu badań, wdrożenia i rozwoju). Zakres naszej działalności obejmuje również wynajem specjalistycznych laboratoriów, wsparcie finansowe oraz doradztwo innowacyjne dla firm. Dzięki Funduszowi Inwestycyjnemu wspieramy kapitałowo i merytorycznie najbardziej obiecujące projekty z obszaru life science na ich wczesnym etapie rozwoju.

 

W obszarze działalności JCI znajduje się też Centrum Badań Klinicznych Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Jest to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, który oferuje badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Jednak główną działalnością CBK JCI są badania kliniczne realizowane w ramach projektów badawczych, szczególnie w zakresie: alergologii, angiologii, diagnostyki obrazowej (MR, TK, USG), ginekologii, immunologii, kardiologii, neurologii, onkologii oraz reumatologii.

 

Z myślą o najmłodszych stworzyliśmy Przedszkole JCI prowadzone na podstawie autorskiego projektu nastawionego na wszechstronny i harmonijny rozwój. Przedszkole JCI zapewnia opiekę psychologiczną, logopedyczną, terapię SI, treningi umiejętności społecznych, wspieranie dzieci wysoko wrażliwych, korektę wad postawy oraz inne zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb dzieci.

 

Warto dodać, że jesteśmy Złotym Członkiem Klastra Life Science Kraków, który uczestniczy w tworzeniu ekosystemu innowacji oraz partnerem Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Una Europa.

Dlaczego my?

W Jagiellońskim Centrum Innowacji człowiek zajmuje centralne miejsce. Nie tylko istnieje on jako część struktury organizacyjnej, ale jest sercem działalności. To ludzie tworzą charakter, kształtują kulturę i inspirują do działania. Wierzymy, że organizacja nie może istnieć bez ich zaangażowania i wkładu. Dzięki pracownikom, ich pasji, talentom i różnorodności budujemy nie tylko silną organizację, ale także mocną społeczność. Celem JCI jest stworzenie środowiska, w którym ludzie nie tylko pracują, ale także rozwijają się, inspirują się nawzajem i razem osiągają znaczące cele. Dlatego jesteśmy dumni z pracowników i inwestujemy w ich rozwój, wspierając ich w osiąganiu sukcesów i wykorzystywaniu pełnego potencjału. Wierzymy, że to właśnie ludzie stanowią największą wartość i siłę napędową firmy.

 

 

 

Co możemy Ci zaoferować?

Rekrutacja

Zależy nam na znalezieniu pracowników, którzy będą dobrze dopasowani do wartości naszej firmy oraz zespołu dlatego proces rekrutacyjny w Jagiellońskim Centrum Innowacji jest zawsze wieloetapowy. Procesy rekrutacyjne w różnych działach mogą się od siebie nieznacznie różnić. Wynika to bezpośrednio ze specyfiki pracy na danym stanowisku. Jednak najogólniej rzecz ujmując w JCI całość rekrutacji zamyka się w 5 etapach, które prezentujemy poniżej.

 

 

Sprawdź aktualne oferty pracy, bo może właśnie Ciebie szukamy!

 

 

Nie znalazłeś oferty dla siebie? Prześlij nam swoje CV.
Skontaktujemy się, gdy będziemy szukać kogoś o podobnych kwalifikacjach:

 


 

 

 

Pamiętaj o zamieszczeniu w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o zamieszczenie w CV wybranej klauzuli:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych, w celu umieszczenia mojego CV w bazie CV, w terminie do 12 miesięcy od daty przesłania przeze mnie CV.”
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych, na potrzeby rekrutacji, na którą aplikuję”.
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych, na potrzeby rekrutacji, na którą aplikuję oraz przyszłych rekrutacji, w terminie do 12 miesięcy od daty przesłania przeze mnie CV”.

 

 

Klauzula informacyjna Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-348), pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000212725, posługująca się numerem NIP: 676 226-66-85 oraz numerem REGON: 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych (dalej: „Administrator”).
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e-mail: iodo@jci.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia Pani/Pana CV w bazie CV i/lub przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, zgodnie z wyrażoną zgodą.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie na podstawie art. 221a §1 k.p., w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Pani/Pana zgoda.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem rekrutacji, a także informatyczne, serwisowe, pocztowe, prawne, ochroniarskie lub uprawnione do prowadzenia kontroli i nadzoru nad działalnością Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: do czasu zakończenia rekrutacji lub zgodnie z wyrażoną zgodą, lub do czasu usunięcia ich z bazy CV, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy od daty przesłania CV.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych o jakich mowa w pkt i.), ii.) lub iii.) powyżej, uniemożliwi włączenie Pani/Pana CV w bazę CV i w proces rekrutacji. Przesłanie danych osobowych o jakich mowa w pkt iv.) powyżej bez udzielenia jednoczesnej zgody na ich przetwarzanie, zobliguje Administratora do ich usunięcia, jednak nie będzie to stanowiło podstawy niekorzystnego traktowania Pani/Pana w procesie rekrutacji, a także nie spowoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 • Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym zakresie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres lub e-mail Administratora, podane powyżej.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.