Klauzule informacyjne dla kontrahentów - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Klauzule informacyjne dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212725, posługująca się numerem NIP 676 226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych (dalej: „Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e-mail: iodo@jci.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umów, ewidencją płatności, realizacją projektów, realizacją zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO) w postaci ochrony interesów prawnych lub finansowych Administratora, w tym m.in.
   • ustalenia, obrony przed lub dochodzenia roszczeń,
   • prowadzenia korespondencji,
   • tworzenia analiz i statystyk,
   • zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji;
   • archiwizacji;
  • utrzymania kontaktu zmierzającego do ewentualnego podjęcia współpracy w przyszłości na podstawie Pani/Pana zgody. Treść zgody obejmującej tę kwestię, jaką może Pani/Pan umieścić w stopce oferty, znajduje się na końcu niniejszej informacji.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  • osoby upoważnione przez Panią/Pana, we wskazanym zakresie;
  • podmioty świadczące usługi zapewniające odpowiednie rozwiązania techniczne oraz  organizacyjne Administratora (np.: dostawcy usług informatycznych, transportu, podmioty świadczące usługi serwisowe, kurierskie lub pocztowe);
  • podmioty świadczące usługi prawne, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w tym także sądy lub organy egzekucyjne) lub finansowe (np.: banki);
  • podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, nadzoru lub audytów, w tym także organy Uniwersytetu Jagiellońskiego lub podmioty certyfikujące;
  • podmioty prowadzące badania naukowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, do dnia zakończenia obowiązującej umowy, chyba że pojawią się okoliczności determinujące dłuższe przechowywanie danych osobowych (ze względu na specyfikę celu przetwarzania), wówczas okres ten będzie nie dłuższy niż do wygaśnięcia roszczeń lub zakończenia postępowania lub do czasu wypełnienia innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo              do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych uniemożliwia podjęcie czynności dotyczących możliwości nawiązania współpracy.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podanych przeze mnie w ofercie dotyczącej współpracy danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, stanowiska pracy, służbowego adresu e-mail, służbowego numeru telefonu oraz nazwy firmy, w której pracuję, w celach marketingowych, w bazie danych systemu CRM.

 

Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i w każdym momencie mogę tę zgodę wycofać (także częściowo), zawiadamiając JCI. W razie wycofania zgody, JCI podejmie niezbędne kroki,   w celu usunięcia danych których przetwarzanie objęte jest wycofaną zgodą.”

Klauzula informacyjna dla przedstawicieli kontrahentów, których dane zostały pozyskane w sposób inny niż od tych osób (od kontrahentów)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212725, posługująca się numerem NIP 676 226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych (dalej: „Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e-mail: iodo@jci.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umów, ewidencją płatności, realizacją projektów, realizacją zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO) w postaci ochrony interesów prawnych lub finansowych Administratora, w tym m.in.
   1. realizacji stosunku prawnego z podmiotem, z którym Administrator zawarł umowę, w tym m.in. utrzymania kontaktu;
   2. ustalenia, obrony przed lub dochodzenia roszczeń,
   3. prowadzenia korespondencji,
   4. tworzenia analiz i statystyk,
   5. zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji;
   6. archiwizacji.
 3. Administrator przetwarzał będzie dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, stanowiska oraz danych kontaktowych, które nie stanowią danych osobowych szczególnej kategorii.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Panią/Pana, we wskazanym zakresie;
  2. podmioty świadczące usługi zapewniające odpowiednie rozwiązania techniczne oraz  organizacyjne Administratora (np.: dostawcy usług informatycznych, transportu, podmioty świadczące usługi serwisowe, kurierskie lub pocztowe);
  3. podmioty świadczące usługi prawne, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w tym także sądy lub organy egzekucyjne) lub finansowe (np.: banki);
  4. podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  5. podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, nadzoru lub audytów, w tym także organy Uniwersytetu Jagiellońskiego lub podmioty certyfikujące;
  6. podmioty prowadzące badania naukowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, do dnia zakończenia obowiązującej umowy, chyba że pojawią się okoliczności determinujące dłuższe przechowywanie danych osobowych (ze względu na specyfikę celu przetwarzania), wówczas okres ten będzie nie dłuższy niż do wygaśnięcia roszczeń lub zakończenia postępowania lub do czasu wypełnienia innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
 8. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest podmiot, z którym Administrator zawarł umowę i w imieniu którego Pani/Pan działa celem jej należytego wykonania.

Klauzula informacyjna dla przedstawicieli kontrahentów, których dane zostały pozyskane bezpośrednio od tych osób w związku z realizacją umów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212725, posługująca się numerem NIP 676 226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych (dalej: „Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e-mail: iodo@jci.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umów, ewidencją płatności, realizacją projektów, realizacją zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO) w postaci ochrony interesów prawnych lub finansowych Administratora, w tym m.in.
   1. realizacji stosunku prawnego z podmiotem, z którym Administrator zawarł umowę, w tym m.in. utrzymania kontaktu;
   2. ustalenia, obrony przed lub dochodzenia roszczeń,
   3. prowadzenia korespondencji,
   4. tworzenia analiz i statystyk,
   5. zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji;
   6. archiwizacji.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Panią/Pana, we wskazanym zakresie;
  2. podmioty świadczące usługi zapewniające odpowiednie rozwiązania techniczne oraz  organizacyjne Administratora (np.: dostawcy usług informatycznych, transportu, podmioty świadczące usługi serwisowe, kurierskie lub pocztowe);
  3. podmioty świadczące usługi prawne, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w tym także sądy lub organy egzekucyjne) lub finansowe (np.: banki);
  4. podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  5. podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, nadzoru lub audytów, w tym także organy Uniwersytetu Jagiellońskiego lub podmioty certyfikujące;
  6. podmioty prowadzące badania naukowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, do dnia zakończenia obowiązującej umowy, chyba że pojawią się okoliczności determinujące dłuższe przechowywanie danych osobowych (ze względu na specyfikę celu przetwarzania), wówczas okres ten będzie nie dłuższy niż do wygaśnięcia roszczeń lub zakończenia postępowania lub do czasu wypełnienia innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych uniemożliwia podjęcie czynności dotyczących możliwości nawiązania współpracy z podmiotem który Pani/Pan reprezentuje.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.