Klauzula informacyjna dla pracowników - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Klauzula informacyjna dla pracowników

Obowiązek informacyjny względem osób zawiadamianych w razie wypadku pracownika

Działając zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), JCI informuje, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000212725, posługująca się numerem NIP: 676 226-66-85 oraz numerem REGON: 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych (dalej: „Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e-mail: iodo@jci.pl.

 

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • zapewnienia niezbędnej ochrony żywotnych interesów pracownika Administratora, a to przekazania informacji o wypadku (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO); lub
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), tj.: realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, w tym także dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji lub poddawania się kontroli;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), tj.:
   • nawiązania kontaktu;
   • sporządzenia dowodu kontaktu lub notatki oraz ich archiwizacji;
   • zapewnienia bezpieczeństwa pracownika Administratora, w tym spełnienia żądania pracownika Administratora dotyczącego zawiadomienia o wypadku wskazanej przez niego osoby;
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym wszczynania lub prowadzenia postępowań lub negocjacji.
  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
   • osoby upoważnione przez Panią/Pana, we wskazanym zakresie;
   • podmioty świadczące usługi zapewniające odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne Administratora (np.: dostawcy usług informatycznych, transportu, podmioty świadczące usługi serwisowe, kurierskie lub pocztowe);
   • podmioty świadczące usługi prawne, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w tym także sądy lub organy egzekucyjne) lub finansowe (np.: banki);
   • podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   • podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, nadzoru lub audytów, w tym także organy Uniwersytetu Jagiellońskiego lub podmioty certyfikujące;
   • podmioty prowadzące badania naukowe;
   • podmioty zajmujące się świadczeniem usług ubezpieczeniowych lub zdrowotnych.
  • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane przez pracownika Administratora i niezbędne do jednoznacznej identyfikacji Pani/Pana oraz do kontaktu z Panią/Pana (np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail). Administrator nie będzie przetwarzał szczególnych kategorii Pani/Pana danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: wycofania oświadczenia pracownika Administratora lub do czasu zakończenia trwania stosunku pracy pracownika Administratora, a po zakończeniu tego stosunku – do czasu zakończenia czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją celu lub do czasu ustalonego zgodnie z ciążącymi na Administratorze obowiązkami wynikającymi z osobnych przepisów prawa, a także do czasu wygaśnięcia roszczeń, do czasu zakończenia postępowań, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych.
  • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

Klauzula informacyjna dla byłych pracowników

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000212725, posługująca się numerem NIP: 676 226-66-85 oraz numerem REGON: 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych (dalej: „Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e-mail: iodo@jci.pl.

 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zatrudnianiem pracowników, w tym prowadzenia lub umożliwienia wszczęcia postępowań administracyjnych (w tym kontrolnych), wykonywania wiążących poleceń organów publicznych, przechowywania lub archiwizacji dokumentacji kadrowej lub księgowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w postaci ochrony interesów ekonomicznych, prawnych, finansowych Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym m.in.:
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje także ewentualną sprzedaż wierzytelności podmiotowi trzeciemu;
  • wszczynania i prowadzenia postępowań lub prowadzenia negocjacji;
  • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora;
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji;
  • prowadzenia kontroli wewnętrznych oraz przez upoważnione podmioty trzecie.

 

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  • osoby upoważnione przez Panią/Pana, we wskazanym zakresie;
  • podmioty świadczące usługi zapewniające odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne Administratora (np.: dostawcy usług informatycznych, transportu, podmioty świadczące usługi serwisowe, kurierskie lub pocztowe);
  • podmioty świadczące usługi prawne, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w tym także sądy lub organy egzekucyjne) lub finansowe (np.: banki);
  • podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, nadzoru lub audytów, w tym także organy Uniwersytetu Jagiellońskiego lub podmioty certyfikujące;
  • podmioty prowadzące badania naukowe;
  • podmioty zajmujące się świadczeniem usług ubezpieczeniowych lub zdrowotnych.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: po zakończeniu trwania stosunku pracy lub zakończenia czynności faktycznych i prawnych z nim związanych – tylko na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z osobnych przepisów prawa (np.: dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości, księgowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą), do czasu wygaśnięcia roszczeń, do czasu zakończenia postępowań lub do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych.

 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).

 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

 

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych związanych z nawiązaniem i realizacją stosunku pracy jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie oraz realizację umowy o pracę lub wykonywanie obowiązków Administratora z tym związanych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-348), pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000212725, posługująca się numerem NIP: 676 226-66-85 oraz numerem REGON: 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych (dalej: „Administrator”).
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e-mail: iodo@jci.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane przez Panią/Pana stanowisko lub zgodnie z wyrażoną zgodą, także w razie przeprowadzania przyszłych rekrutacji.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. w postaci:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • wskazanych danych kontaktowych (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu),
 • jest przepis prawa, art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141, tj.: . Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm., dalej: „k.p.”) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

2. innych niż określone w pkt i.) powyżej, a wskazanych w treści ogłoszenia gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku i dotyczących:

 • wykształcenia,
 • kwalifikacji zawodowych,
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

jest przepis art. 221 § 2 k.p., w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

3. innych niż określone w pkt i.) lub ii.) powyżej, a wskazanych w treści ogłoszenia gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jest przepis art. 221 §4 k.p., w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c)

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

4. podstawą przetwarzania innych danych osobowych niż określone powyżej, a które przekaże Pani/Pan Administratorowi w związku z wzięcie udziału w rekrutacji, będzie na podstawie art. 221a §1 k.p., w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Pani/Pana zgoda. Proponowana treść zgody obejmującej powyższą kwestię, jaką może Pani/Pan umieścić w stopce dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się na końcu niniejszej informacji.

 

 • Może Pani/Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych także w przyszłych rekrutacjach. Proponowana treść zgody, jaką może Pani/Pan umieścić w stopce dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się na końcu niniejszej informacji.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem rekrutacji, a także informatyczne, serwisowe, pocztowe, prawne, ochroniarskie lub uprawnione do prowadzenia kontroli i nadzoru nad działalnością Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: do czasu zakończenia rekrutacji lub zgodnie z wyrażoną zgodą, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych o jakich mowa w pkt i.), ii.) lub iii.) powyżej, uniemożliwi włączenie Pani/Pana w proces rekrutacji. Przesłanie danych osobowych o jakich mowa w pkt iv.) powyżej bez udzielenia jednoczesnej zgody na ich przetwarzanie, zobliguje Administratora do ich usunięcia, jednak nie będzie to stanowiło podstawy niekorzystnego traktowania Pani/Pana w procesie rekrutacji, a także nie spowoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 • Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, umożliwi włączenie Pani/Pana tylko w wybraną rekrutację.
 • Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym zakresie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres lub e-mail Administratora, podane powyżej.

 

 

Przykładowe klauzule zgód.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych innych, niż opisanych w art. 221 1 lub §2 lub §4 kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko „…………………………….”
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w terminie do 6 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób współpracujących z JCI Sp. Z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212725, posługująca się numerem NIP 676 226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem  e-mail: iodo@jci.pl.

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów związanych z prawidłową realizacją umowy cywilnoprawnej, jak również do celów podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli działania te są niezbędne do zawarcia umowy, a podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy),
 • 6 ust. 1 lit. c RODO (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. cele podatkowe, obowiązek archiwizacyjny),
 • 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dotycząca np. danych podanych w CV lub oświadczeniu zleceniobiorcy innych niż wymagane przez przepisy prawa, na których przetwarzanie wyraziła Pani/wyraził Pan dobrowolnie zgodę, wysyłając nam swoje CV lub przekazując oświadczenie zleceniobiorcy. Dobrowolność udzielenia zgody oznacza, że brak udzielenia takiej zgody, lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pani/Pana, a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji),
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w postaci konieczności ochrony osób i mienia, dochodzenia roszczeń).

 

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym JCI ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa mi.in. Urząd Skarbowy, dostawcy sprzętu i oprogramowania, ochrona, właściciel serwera, podmiot zajmujący się obsługą recepcji, podmioty dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

 

 1. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego oraz w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez Administratora jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej i podjęcia działań przed zawarciem umowy. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy cywilnoprawnej oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz wdrożonymi w spółce Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dalej: „Administrator”) politykami związanymi z ochroną danych osobowych.

Mając na względzie powyższe, niniejszym zobowiązuję się do:

 • przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz wdrożonych przez Administratora procedur związanych z ochroną danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu wynikającym z nadanego mi przez Administratora upoważnienia;
 • zachowania w tajemnicy przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 • ochrony przetwarzanych przez Administratora danych osobowych przed przypadkowym, nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem;
 • zgłaszania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych bezpośredniemu przełożonemu, Administratorowi lub pełnomocnikowi Administratora.

 

Ponadto, niniejszym potwierdzam, iż:

 • poinformowano mnie, że naruszenie ochrony danych osobowych, w szczególności procedur lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może skutkować pociągnięciem mnie do odpowiedzialności, w szczególności dyscyplinarnej;
 • poinformowano mnie, że Administrator, jako pracodawca przeprowadzał będzie monitoring poczty elektronicznej pracowników, celem zapewnienia ochrony mienia (w tym także danych), kontroli zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a także kontroli należytego wykonania obowiązków pracowniczych. Monitoring poczty elektronicznej obejmował będzie wyłącznie służbową pocztę elektroniczną oraz przeprowadzany będzie z poszanowaniem tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Monitoring poczty elektronicznej przeprowadzony będzie przez Administratora lub osobę upoważnioną, przez okres nieprzekraczający tygodnia, przy czym monitoring może się powtarzać w trakcie trwania stosunku pracy. Pracownik zobowiązany będzie na wezwanie, niezwłocznie udostępnić dane dostępowe do służbowej poczty elektronicznej oraz wskazać ewentualny zakres i uzasadnienie dla obowiązywania tajemnicy korespondencji. Po zakończeniu monitoringu pracownik zobowiązany jest do zmiany danych dostępowych do służbowej poczty elektronicznej.
 • poinformowano mnie, że Administrator jako pracodawca, celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, wprowadził szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy oraz terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Monitoring obejmował będzie część terenu zakładu pracy z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Monitoring prowadzony będzie przez Administratora, poprzez montaż kamer stacjonarnych oraz prowadzenie bieżącego sprawdzania nagrań. Nagrania obrazu przetwarzane będą wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub będą mogły one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej
 • zapoznałem się z pouczeniem o przetwarzaniu moich danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO) przez Administratora:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212725, posługująca się numerem NIP 676 226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych („Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej na adres siedziby Administratora lub elektronicznie pod adresem e-mail: iodo@jci.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, np.: na realizację dodatkowych świadczeń ubezpieczeniowych, zapewnienie komercyjnych świadczeń zdrowotnych, wykorzystanie wizerunku oraz imienia i nazwiska w celach marketingowych na stronie internetowej oraz social mediach JCI lub wykorzystanie danych biometrycznych w celu uzyskania dostępu do pomieszczeń Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); lub
  • realizacji stosunku pracy, w tym zakresie dotyczy to także wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy o pracę jak i czynności w procesie zawierania umowy o pracę , wykonywania lub rozwiązywania umowy o pracę lub innych czynności związanych z umową o pracę (np. udzielenia pełnomocnictwa, organizacji pracy, realizacji procedur zarządzania jakością), przy czym zbierane dane ograniczone są zgodnie z przepisami art. 211p. lub 222 k.p, a dane o stanie zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); lub
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj.: realizacji pomocy socjalnej, ubezpieczeniowej, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji pracy, sporządzania i przechowywania dokumentów (m.in. księgowych lub finansowych), realizacji wdrożonych przez Administratora procedur ochrony danych osobowych, prowadzenia lub umożliwienia wszczęcia postępowań administracyjnych (w tym kontrolnych), wykonywania wiążących poleceń organów publicznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w postaci ochrony interesów ekonomicznych, prawnych, finansowych Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym m.in.:
   • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje także ewentualną sprzedaż wierzytelności podmiotowi trzeciemu;
   • wszczynania i prowadzenia postępowań lub prowadzenia negocjacji;
   • występowania przed podmiotami trzecimi celem nawiązania lub realizacji nawiązanego stosunku prawnego;
   • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora;
   • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji;
   • prowadzenia kontroli wewnętrznych oraz przez upoważnione podmioty trzecie.
  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
   • osoby upoważnione przez Panią/Pana, we wskazanym zakresie;
   • podmioty świadczące usługi zapewniające odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne Administratora (np.: dostawcy usług informatycznych, transportu, podmioty świadczące usługi serwisowe, kurierskie lub pocztowe);
   • podmioty świadczące usługi prawne, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w tym także sądy lub organy egzekucyjne) lub finansowe (np.: banki);
   • podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym ograny administracyjne);
   • podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, nadzoru lub audytów, w tym także organy Uniwersytetu Jagiellońskiego lub podmioty certyfikujące;
   • podmioty prowadzące badania naukowe;
   • podmioty zajmujące się świadczeniem usług ubezpieczeniowych lub zdrowotnych;
   • osoby korzystające ze strony internetowej oraz social mediów JCI (w razie wyrażenia zgody).
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: do czasu zakończenia trwania stosunku pracy lub zakończenia czynności faktycznych i prawnych z nim związanych oraz po zakończeniu tego stosunku – tylko na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z osobnych przepisów prawa (np.: dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą), do czasu wygaśnięcia roszczeń, do czasu zakończenia postępowań, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych lub do czasu wycofania zgody (w odniesieniu do danych których podstawą przetwarzania jest zgoda).
  • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.
  • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie oraz realizację umowy o pracy.
  • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres lub e-mail Administratora, podane powyżej (w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie zgody).

 

…………………………………………………………….

Data i podpis oświadczającego

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.