Konrad Gliściński, LL.M. | Pełnomocnik Zarządu ds. Prawnych | JCI Inwestycje

tel.:

+48 12 297 46 00

email:

konrad.gliscinski@jci.pl

Jagiellońskie Centrum Innowacji

LIFE SCIENCE PARK ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

www.jci.pl

fb

in

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Kapitał zakładowy 11 667 900,00 zł; Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000212725; NIP: 676-226-66-85

Human Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZASI z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem 0000695621, posługującą się numerem NIP 6762536179 oraz numerem REGON 368296716, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, reprezentowaną przez Pana Pawła Błachno – Prezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji.

Administratorem danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej korespondencji. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępne są na stronie internetowej www.jci.pl

Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Proszę o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.