Case Study

 • Terapia przeciwnowotworowa

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera pierwszy projekt wdrożeniowy JCI i UJ: stworzenie nowatorskiej szczepionki przeciwnowotworowej opartej na bakteryjnym szczepie Salmonella.

 • W Parku rosną najwięksi - Selvita SA

  Selvita SA jest znakomitym przykładem tworzenia efektu synergii - korzysta z funduszy unijnych, świetnie wykształconej kadry i korzyści wynikających z funkcjonowania na terenie Life Science Parku.
 • JCI ułatwia start młodym firmom

  Jagiellońskie Centrum Innowacji opracowało model współpracy pomiędzy partnerami spółki, którzy oczekują wsparcia w realizacji prac badawczych przy użyciu zasobów z zewnątrz.

 • Biznes w biotechnologii - bez granic.

  Studia podylomowe "Biznes w bitechnologii" uruchomiono na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Realizowane są w konsorcjum UJ z JCI  - w tej współpracy spółka występuje w roli lidera projektu.

Terapia przeciwnowotworowa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera pierwszy projekt wdrożeniowy JCI i UJ: stworzenie nowatorskiej szczepionki przeciwnowotworowej opartej na bakteryjnym szczepie Salmonella.
W listopadzie 2012 r. rozpoczął się ważny projekt badawczo-wdrożeniowy zatytułowany „Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella”. Wniosek o dofinansowanie projektu zyskał uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które dofinansowało przełomowe badania w ramach I konkursu Programu INNOTECH.

Celem projektu jest przygotowanie wdrożenia nowej metody leczenia nowotworów przy użyciu modyfikowanego genetycznie patogenu wewnątrzkomórkowego Salmonella enterica s. Typhimurium. Proponowana terapia wykazuje działanie lecznicze poprzez bezpośredni efekt toksyczny bakterii na komórki nowotworowe oraz dostarczenie sygnału mobilizującego układ odporności. Projekt, oparty na oryginalnych badaniach i wynalazku Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakłada optymalizację genetyczną szczepu bakteryjnego, poprawę jego skuteczności, a także analizę toksyczności dawek oraz drogi podawania terapeutyku. Wartość projektu wynosi 5 111 200 zł, gdzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało badania kwotą  4 122 305 zł. Pierwszy etap projektu, faza badawcza, realizowany będzie na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po stronie Jagiellońskiego Centrum Innowacji spoczywa odpowiedzialność za analizę wykorzystanych narządzi badawczych pod kątem możliwości komercjalizacji oraz rynkową weryfikację uzyskanych wyników badań. JCI odpowiada również za zarządzanie i rozliczenie projektu.

Po pomyślnym zakończeniu fazy badawczej Partnerzy Konsorcjum podejmą działania zmierzające do powołania spółki celowej (SPV - Special Purpose Vehicle), w której obejmą udziały w zamian za wnoszone wyniki wygenerowane podczas realizacji projektu (aport). Zakłada się, że jej udziałowcem będzie także fundusz zalążkowy oraz venture capital. Zainwestowanie środki pozwolą na dalszy rozwój projektu w pierwszym okresie działalności. Kolejne etapy prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez SPV będą mogły być finansowane przez dodatkowych inwestorów finansowych lub partnerów branżowych.
Projekt współfinansowany ze środków NCBiR w ramach I konkursu programu Innotech.

Więcej informacji:
Justyna Morawska-Płoskonka
T: +48 12 297 46 12 | K: +48 512 032 476
F: +48 12 297 46 46 | E:  justyna.morawska@jci.pl

W Parku rosną najwięksi - Selvita SA

Selvita SA jest znakomitym przykładem tworzenia efektu synergii - korzysta z funduszy unijnych, świetnie wykształconej kadry i korzyści wynikających z funkcjonowania na terenie Life Science Parku.
Selvita jest polską firmą badawczo-rozwojową założoną w 2007 roku w Krakowie. Misją i główną działalnoscią spółki jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań z zakresu biotechnologii oraz bioinformatyki dla jednostek badawczo-rozwojowych, umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek.
Realizuje ją poprzez prowadzenie własnych projektów zmierzających do opracowania oryginalnych cząsteczek chemicznych o działaniu terapeutycznym, świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla sektora biotechnologii i farmacji, tworzenie innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań informatycznych przyspieszających prowadzenie badań i zmniejszających ryzyko ich niepowodzenia oraz zapewnienie w modelu outsourcingu wykwalifikowanych zespołów naukowo-badawczych, wyspecjalizowanych w określonych fragmentach procesu wprowadzania nowych substancji na rynek.

Ponadto Selvita prowadzi własne projekty badawcze zmierzające do opracowania oryginalnych cząsteczek chemicznych o działaniu terapeutycznym w obszarze onkologii, chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz chorób autoimmunologicznych. Innowacyjne struktury spółki są efektem prac badawczych prowadzonych na polskich uczelniach, jak również projektów własnych Selvity. Selvita rozwija projekty do etapu zakończenia badań przedklinicznych, a dalsze prace nad projektem prowadzone są we współpracy z pozyskanym partnerem strategicznym tj. z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi.

Działalność spółki na terenie Life Science Parku trwa od 2009 roku. W tym czasie powierzchnia jaką wynajmuje ona od JCI zwiększyła się z 80 do ponad 700 metrów kwadratowych. Jednocześnie firma efektywnie wykorzystuje pakiet usług dostępnych dla lokatorów oraz podejmuje z Jagiellońskim Centrum Innowacji wspólne działania promocyjne i sprzedażowe. Jet także - podobnie jak JCI - członkiem Klastra LifeScience, co pozwala na skoordynowane działania mające na celu rozwój branży biotechnologicznej w Polsce.
 

JCI ułatwia start młodym firmom

Jagiellońskie Centrum Innowacji opracowało model współpracy pomiędzy partnerami spółki, którzy oczekują wsparcia w realizacji prac badawczych przy użyciu zasobów z zewnątrz.
Spółka portfelowa funduszu JCI Venture - novel-iD jest od stycznia 2012 roku najemcą w Life Science Parku.
Firma działa na styku farmacji i nanotechnologii na rzecz klientów z sektora farmaceutycznego i kosmetycznego. Dysponuje autorskimi rozwiązaniami z zakresu nanotechnologii farmaceutycznych. W oparciu o dedykowaną, liposomową platformę dostarcza substancje czynne oraz oferuje poprawę skuteczność produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, poprzez zwiększenie rozpuszczalności substancji czynnej, efektywne dostarczanie API do celu terapeutycznego, jak również ograniczenie ewentualnych efektów ubocznych związanych z terapią.

Spółka, której wyposażenie laboratorium zostało zakupione m.in. z środków funduszu kapitału zalążkowego JCI Venture, dysponuje nim nie tylko do własnych celów. Realizuje badania zlecone przez podmioty z zewnątrz, podejmuje współpracę z uczelniami i przedsiębiorcami nie związanymi z JCI oraz podnajmuje laboratorium "na godziny". Dzięki takim rozwiązaniom, zasoby wykorzystywane są w maksymalnym stopniu a spółka zapewnia sobie dodatkowe źródła przychodów. Co istotne, JCI występuje często w roli pośrednika reprezentując novel-iD podczas spotkań handlowych.

Model działania opisany powyżej pozwala także na rozpoczęcie działalności innym kontrahentom JCI, w przypadku gdy nie mają oni środków wystarczających do zakupu sprzętu i uruchomienia własnego laboratorium. Sprawdza się w szczególności w odniesieniu do projektów naukowych i firm będących w bardzo wczesnym stadium rozwoju.
Jagiellońskie Centrum Innowacji stosuje podobną strategię w przypadku zasobów badawczych zlokalizowanych na terenie krakowskich uczelni, przy czym ich spektrum jest znacznie szersze.

Biznes w biotechnologii - bez granic.

Studia podylomowe "Biznes w bitechnologii" uruchomiono na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Realizowane są w konsorcjum UJ z JCI  - w tej współpracy spółka występuje w roli lidera projektu.
"Pomysł na utworzenie interdyscyplinarnych studiów podyplomowych "Biznes w biotechnologii" zrodził się jako potrzeba czasów. Od lat obserwujemy losy absolwentów biotechnologii, głównego kierunku prowadzonego przez Wydział i widzimy jak wielu z nich niestety opuszcza Polskę, szukając szczęścia w zagranicznych ośrodkach naukowych lub firmach biotechnologicznych. Z punktu widzenia naszego kraju to marnotrawstwo - zdolni, świetnie wykształceni ludzie nie znajdują swojej niszy  zawodowej na miejscu. Jednym z celów studiów podyplomowych "Biznes w biotechnologii" jest pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez pomoc w zakładaniu firm, które stanowiłyby rozsądną alternatywę dla emigracji w poszukiwaniu zatrudnienia"- dr Tomasz Panz, kierownik studiów podyplomowych "Biznes w biotechnologii".

Studa uruchomiono na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie a realizowane są w konsorcjum z Jagiellońskim Centrum Innowacji (JCI występuje w roli lidera).

Przedmiotem studiów są zagadnienia transferu technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacja badań naukowych i prowadzenie działalności gospodarczej związanej z branżą life science, a w szczególności z biotechnologią.

Projekt realizowany jest przy udziale wybranych uczelni z Polski, prowadzących nauczanie w zakresie biotechnologii. Ich główną rola to promocja regionalna studiów, koordynacja działań w skali lokalnej i udostępnienie informacji o studiach studentom z regionu. Na terenie uczelni partnerskich odbywają się zajęcia w trybie video-konferencyjnym, co pozwala słuchaczom wziąć udział w wykładach z pominięciem podróży do Krakowa.

Celem nadrzędnym studiów jest wykształcenie grupy managerów / naukowców przygotowanych do prowadzenia działalności gospodarczej zorientowanej na transfer technologii i komercjalizację badań naukowych. Ponadto, program zakłada silny nacisk na przekazanie wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w biznesie life science (organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem), ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii oraz przy założeniu intensywnego wdrażania procesów transferu technologii i zarządzania innowacjami.

Studia realizowane są w 2 semestrach, po 80 godzin wykładowych i 20 godzin zajęć praktycznych. Każda z sesji wykładowych podzielona została na część teoretyczną i praktyczną. Przedmiotem sesji praktycznej są głównie studia przypadków i gry logiczne nawiązujące do wcześniejszych zajęć.

Wykładowcami prowadzącymi zajęcia są głównie praktycy (managerowie, członkowie kadry zarządzającej) rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science w Polsce i za granicą a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z uwagi na konieczność odpowiedniego przygotowania słuchaczy oraz zróżnicowany zakres wykształcenia, moduł pierwszy został podzielony - zajęcia prowadzone są równolegle w 2 grupach. Pierwsza z nich składa się z osób posiadających wykształcenie biotechnologiczne, a druga - ekonomiczne.