Studencie! Rozwiń skrzydła kariery w life science!

W dniu 18 czerwca (poniedziałek) na godz. 9:00 zapraszamy studentów ostatniego roku studiów Biotechnologii, Chemii oraz kierunków pokrewnych do Life Science Parku (ul. Bobrzyńskiego 14, bud. A) na spotkanie z przedstawicielami firm Captor Therapeutics oraz Pure Biologics. W trakcie spotkania studenci będą mieli okazję porozmawiać na temat trendów na rynku pracy w life science oraz spotkać się z potencjalnym pracodawcą. 

Agenda spotkania:

09:00 - 9:45 Shape your future in life science - Karolina Jarosińska, ExecMind
10:00 - 12:00 Prezentacja firm Captor Therapeutics i Pure Biologics
12:00 - 12:30 Przerwa kawowa
12:30 - 17:00 Rozmowy rekrutacyjne z firmami Captor Therapeutics i Pure Biologics

Wymagana rejestracja. W celu rejestracji prosimy o przesłanie następujących danych:

Imię i Nazwisko, Rok i kierunek studiów, Nazwa Uczelni, Nazwa Wydziału na adres: marcin.jedruch@jci.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przesyłając dane osobowe wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym, w formularzu rekrutacyjnym w celu rejestracji na Wydarzenie „Studencie! Rozwiń skrzydła kariery w life science!”, w tym na otrzymywanie komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail oraz na potrzeby analiz statystycznych dotyczących wydarzenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.       

Aby zwiększyć szanse na indywidualne spotkanie z Pure Biologics lub Captor Therapeutics przedstaw wcześniej swoją kandydaturę, wysyłając CV na adres: a.bzdziula@purebiologics.com lub a.bzdziula@captortherapeutics.com do dnia 14 czerwca. Więcej informacji na temat firm oraz prowadzonych rekrutacjach poniżej w zaproszeniach.

Zaproszenie na spotkanie z Captor Therapeutics

Zaproszenie na spotkanie z Pure Biologics

Dodatkowych informacji udziela:

Marcin Jędruch, specjalista ds. rozwoju projektu
K: +48 517 917 834  E: marcin.jedruch@jci.pl

Klauzula Informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informuję, że administratorem danym osobowych jest Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212725, posługującą się numerem NIP 676 226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych. W przypadku potrzeby kontaktu w zakresie przetwarzania przez JCI danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iodo@jci.pl. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rejestracji na wydarzenie „Studencie! Rozwiń skrzydła kariery w life science!” i analiz statystycznych oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego oraz w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.