Analiza Strukturalna i Postaci Leków

Analiza strukturalna umożliwia określenie przestrzennej i konstytucyjnej budowy związku chemicznego. Można tego dokonać kilkoma uzupełniającymi się technikami takimi jak: magnetyczny rezonans jądrowy, spektroskopia w świetle widzialnym, podczerwieni i ultrafiolecie, a także spektroskopia mas.

Jagiellońskie Centrum Innowacji oferuje badania w zakresie wymienionych technik, na wysokiej klasy aparaturze pomiarowej.

Spektrometria NMR

Laboratorium Spektroskopii NMR Jagiellońskiego Centrum Innowacji dysponuje spektrometrem Avance III HD 400 MHz (Bruker) wyposażonym w sondy gradientowe, pracujące w trybie normalnej (BBO) i odwróconej detekcji (BBI). Obie sondy pozwalają na pomiary widm 1H NMR oraz innych jąder (sondy szerokozakresowe).

Aparatura pozwala na:

 • identyfikację substancji chemicznych wraz z określeniem struktury chemicznej, często także struktury przestrzennej oraz czystości związków
 • wykonywanie pomiarów w zakresie temperatur od -150 do + 150ºC
 • pomiary widm 1D i 2D NMR, w tym specjalistyczne pomiary korelacyjne (NOE, DEPT, COSY, NOESY, HSQC, HMBC)


Spektrometria IR

Laboratorium Jagiellońskiego Centrum Innowacji dysponuje spektrometrem FTIR Thermo Scientific Nicolet iS10 wyposażonym w przystawkę ATR. Pomiary mogą być wykonywane w dwóch trybach: transmisji (pastylki z KBr lub w niujolu) oraz w trybie ATR (Attenuated Total Reflection – Całkowite osłabione odbicie w podczerwieni).

Aparatura pozwala na:

 • weryfikację składników czynnych i substancji pomocniczych w farmaceutykach
 • identyfikację polimerów, kopolimerów oraz dodatków w tworzywach sztucznych, oraz na analizę cieczy lotnych
 • pomiary bez wstępnego przygotowywania próbek do badań (tryb ATR)
 • pomiary zarówno ciał stałych, jak i cieczy


Spektroskopia HRMS

Laboratorium Jagiellońskiego Centrum Innowacji dysponuje spektrometrem masowym QTOF Impact II (Bruker), dającym możliwość bezpośredniego nastrzyku jak również sprzężenia z chromatografem cieczowym uHPLC, umożliwiając rozdział badanej mieszaniny. W aparacie można zastosować źródła jonów ESI, które znajdują zastosowanie w analizie związków wielkocząsteczkowych (np. białka), oraz APCI, które nadają się do analizy związków polarnych i średnio polarnych o małych masach cząsteczkowych (np. alkaloidy).

Aparatura pozwala na:

 • szerokie spektrum analiz masowych (dwa źródła jonizacji –  ESI, APCI)
 • szczegółową analizę fragmentacyjną (podwójny kwadrupol MS/MS)
 • zakres detekcji masowej w zakresie od 20 do 15000m/z przy rozdzielczości 10-6 i czułości 0,1ng/ml.

Spektrometria UV-UV-VIS

Laboratorium Jagiellońskiego Centrum Innowacji wyposażone jest spektrofotometr UV- VIS (Agilent Technologies Cary 60).

Pomiary UV-VIS pozwalają na:

 • monitorowanie kinetyki reakcji chemicznych i biologicznych
 • rejestrację widm absorpcyjnych
 • wykonanie profilu absorbancji w zakresie od 190 nm do 1100 nm
 • ocenę jakości surowców jak również produktów końcowych
 • analizę reakcji fotochemicznych in – situ podczas naświetlania próbek

Urządzenie jest doposażone w sondę światłowodową umożliwiającą bezpośredni pomiar absorbancji w innym naczyniu niż kuweta pomiarowa.

Analiza Postaci Leków

Jagiellońskie Centrum Innowacji wykonuje analizy farmaceutyczne związane z monitorowaniem sposobów formulacji projektowanych, jak i gotowych postaci leków. Laboratorium Jagiellońskiego Centrum Innowacji dysponuje zautomatyzowanymi aparatami, zgodnymi z wytycznymi farmakopealnymi, umożliwiającymi pomiary:

 • czasu uwalniania substancji czynnej ze stałych oraz lipofilowych postaci
 • czasu rozpadu tabletek, kapsułek, czopków i globulek
 • czasu całkowitej deformacji czopków lipofilowych
 • odporności na zgniatanie (przy jednoczesnym monitorowaniu grubości oraz średnicy)
 • odporności na ścieranie


Istnieje również możliwość prowadzenia badań stabilności oraz zgodności z opakowaniem za pomocą komór stabilnościowych, oraz, dzięki kompleksowemu wyposażeniu w aparaturę analityczną, przeprowadzenia dalszych pomiarów ilościowo-jakościowych.