Analiza Powierzchniowa

W laboratoriach Jagiellońskiego Centrum Innowacji oferujemy szeroką gamę usług z zakresu analizy powierzchniowej, opierającej się głównie na metodzie spektroskopii ramanowskiej oraz mikroskopii elektronowej.

Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej

Pracownia posiada wysokiej klasy spektrometr ramanowski (Witec alpha 300 RSA+) wyposażony w mikroskop konfokalny, mikroskop sił atomowych AFM, poliferometr. Wszystkie pomiary wykonywane są na tym samym stoliku pomiarowym bez konieczności transferu próbki.

Aparatura pozwala na:

 • wykonywanie pomiarów z zakresu obrazowanie dystrybucji wybranych substancji w tabletkach
 • badanie homogeniczności formulacji stałych
 • analizę topografii próbek oraz pomiarów konfokalnych
 • pomiary związków chemicznych umożliwiające rozróżnienie ich form polimorficznych
 • badanie zakresu przenikalności formulacji półpłynnych w zależności od czasu i warunków ekspozycji

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

Skaningowy mikroskop elektronowy (Mira3-FEG-SEM, Tescan), z emisją polową (emitter Schottky'ego) wyposażony w spektrometr dyspersji energii promieni X EDX (Oxford Instruments). Mikroskop umożliwia pracę w trybie wysokiej, niskiej i zmiennej próżni.

Mikroskop wyposażony jest w:

 • detektor elektronów wtórnych do pracy w trybie wysokiej próżni (detektor Everharta-Thornleya)
 • detektor elektronów wtórnych do pracy w niskiej próżni LVSTD (7 – 500 Pa)
 • detektor elektronów wstecznie rozproszonych BSE pracujący w wysokiej i niskiej próżni
 • stolik chłodzący (Peltiera) pracujący w zakresie temperatur już od -30C°

W pracowni możliwe jest badanie materiałów przewodzących (metali i ich stopów), próbek nieprzewodzących takich jak: ceramika, polimery oraz materiały kompozytowe i organiczne.

Aparatura pozwala na:

 • obrazowanie próbek przewodzących i nieprzewodzących w warunkach wysokiej i zmiennej próżni
 • badania morfologii i składu chemicznego próbek nieprzewodzących w niskiej i zmiennej próżni
 • jakościowe i ilościowe analizy pierwiastków o liczbie atomowej Z ≥ 5 - powierzchniowe, punktowe, liniowe oraz mapy rozkładu pierwiastków w mikroobszarach  z wykorzystaniem spektrometru EDX
 • badania próbek biologicznych in situ, obserwacja dynamicznych zmian jak np. uwadnianie i odwadnianie próbki oraz możliwość obserwacji przemian fazowych (stolik Peltiera)
 • obserwacje interakcji między próbką i zmieniającym się środowiskiem