Analiza Chemiczna

Analiza chromatograficzna - technika rozdziału substancji polegająca na przepuszczeniu badanej mieszaniny przez kolumnę wypełnioną odpowiednim złożem i rozdzieleniu poprzez wytworzenie równowagi każdego analitu pomiędzy fazą stacjonarną a fazą ruchomą.

Chromatografia cieczowa

Laboratorium Kontroli Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji wyposażone jest w systemy analityczne uHPLC (Dionex) oraz zestawy do preparatywnego oczyszczania substancji chemicznych, sprzężone z detektorami:

 • UV – VIS „DAD” (190 – 900nm), cela analityczna i semimikro
 • ELSD
 • Corona Veo RS (zakres temp. pracy od +5oC do +100oC)
 • MALS-QELS (możliwość wyznaczania mas od 100Da do 1250kDa)
 • Q-ToF - (MS/MS),(ESI, APCI) (zakres spektralny od 20 do 15000m/z)
 • Fluorescencyjny FLD (zakres spektralny: Ex do 200 do 630; Em 220 do 650)
 • Refraktometryczny RI
 • LC PureFlash (Interchim) sprzężone z  detektorami UV-VISDAD” oraz ELSD wraz z automatyzowanym kolektorem frakcji
 • Zestaw preparatywny LC-MS (Shimadzu) z detektorami UV (od 190 do 370nm), ELSD oraz MS („single quadrupole”)

Aparatura pozwala na:

 • szerokie możliwości analityczne
 • znacząco skrócony czas analizy poprzez zastosowanie systemów UHPLC
 • możliwość oczyszczenia do 10g substancji w trakcie jednej analizy
 • detekcję substancji niewidocznych w zakresie UV-VIS dzięki zastosowaniu detektorów Corona i ELSD
 • tanie i powtarzalne oczyszczanie substancji przez separację

Chromatografia gazowa

 • zestawy chromatograficzne (Shimadzu) z autosamplerem do nastrzyku próbek ciekłych i przystawki HeadSpace 
 • detektory: detektor płomieniowo – jonizacyjny FID do oznaczania związków lotnych, detektor MS

Aparatura pozwala na:

 • analizę substancji lotnych zbieranych znad fazy nadpowierzchniowej dzięki zastowaniu przystawki HeadSpace
 • ułatwioną analizę jakościową i ilościową nieznanych substancji (wbudowana biblioteka mas)

Chromatografia w stanie nadkrytycznym (CO2) (SFC)

 • zestawy chromatograficzne (Waters) z systemem analitycznym
 • detektory PDA do optymalizacji metod rozdziału
 • w pełni zautomatyzowany zestaw preparatywny sprzężony z detektorami PDA (od 190 do 900 nm) i MS („single quadrupole”)

Aparatura pozwala na:

 • znaczne skrócenie czasu analiz związków chiralnych
 • możliwość rozdziału związków achiralnych, które przez swoje właściwości (wysoka polarność, labilność) nie mogą być rozdzielane tradycyjnymi metodami chromatograficznymi
 • rozdział związków optycznie czynnych dzięki zestawowi kolumn chromatograficznych


Oznaczanie całkowitego węgla organicznego, TOC: aparat (GE Sievers 9M) z zakresem pomiaru 0,03 ppb - 50 ppm

Pomiar odbywa się poprzez chemiczne utlenienie substancji organicznych, a następnie pomiar przewodności powstałego roztworu dwutlenku węgla. Przyrząd posiada autosampler, ograniczający konieczność każdorazowego wprowadzania próbki.

Aparatura pozwala na:

 • badanie czystości wody zgodnie z farmakopeami: amerykańską, japońską i europejską
 • potwierdzenia czystości procesów technologicznych w farmacji


Analiza wielkości cząstek: detektory Mastersizer 3000 (Malvern) oraz DynaPro NanoStar (Wyatt) z zakresem pomiaru wielkości cząstek 0,3 nm - 3500 µm zdyspergowanych zarówno w cieczy jak i w gazie.

Aparatura pozwala na:

 • możliwość pracy na mikrolitowych objętościach roztworu
 • analizę cząstek dyspergowanych zarówno w rozpuszczalniku jak i w fazie stałej