Źródła finansowania

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014 - 2020 stwarza bardzo korzystne warunki dla rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i transferu wiedzy do gospodarki. Programy, w ramach których Beneficjenci mogą starać się o środki, koncentrują się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji badawczych.

Pozyskujemy dofinansowanie w ramach:

  • programów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
  • programów międzynarodowych: Horizon 2020, Norweskich i Szwajcarskich Mechanizmów Finansowych
  • krajowych programów operacyjnych (POIG, POIR)
  • regionalnych programów operacyjnych (RPO)