Usługi

Na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie, świadczymy usługi z zakresu:

 • doradztwa i identyfikacji najkorzystniejszych źródeł finansowania
 • zaprojektowania planu badawczego oraz strategii wdrożeniowej
 • pomocy w doborze niezbędnych partnerów naukowych i biznesowych oraz pośrednictwa w nawiązywaniu współpracy
 • sporządzania analiz rynkowych, finansowych, opinii o innowacyjności oraz innych niezbędnych dokumentów
 • przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie
 • przygotowania wyjaśnień do właściwych instytucji na etapie oceny wniosku
 • przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy

Na potrzeby realizcji projektu, świadczymy usługi z zakresu:

 • zarządzania projektem, w tym budżetem projektu
 • nadzoru nad prawidłową realizacją umowy o dofinansowanie, umowy konsorcjum oraz umów z podwykonawcami
 • przygotowania wniosków o płatność
 • przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargwoych
 • dostarczenia usług badawczych i analiz eksperckich
 • pomocy w przygotowaniu promocji projektu
 • udostępnienia powierzchni laboratoryjnej
 • przygotowania wyników do wdrożenia, jeśli dotyczy tego specyfika projektu

Na potrzeby rozliczenia projektu, świadczymy usługi z zakresu:

 • sporządzania raportów sprawozdawczych
 • przygotowania do kontroli projektu - szczegółowe wytyczne do wizyty monitorującej
 • wsparcia przez cały okres kontroli projektu oraz przez 2 m-ce po jego zakończeniu, z uwzględnieniem okresu ewaluacji