Studia podyplomowe

JCI w konsorcjum z Wydziałem Biochemii, Biotechnologii i Biofizyki UJ prowadzi interdyscyplinarny kierunek studiów podyplomowych "Biznes w biotechnologii". W projekcie studiów główny nacisk został położony na edukację w zakresie tworzenia koncepcji biznesowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania z biotechnologii i nauk pokrewnych.

Studia przygotowano z myślą o osobach z branży life science zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej oraz ekonomistów poszukujących nowych obszarów inwestycyjnych i ścieżek rozwoju.

Głównym atutem studiów jest oparcie programu studiów na zajęciach praktycznych oraz analizach przypadków. Ponad 60% zajęć odbywa się w formie warsztatów!

Dzięki unikalnemu programowi nauczania absolwenci studiów podyplomowych Biznes w Biotechnologii uzyskają umiejętności rynkowej oceny pomysłów na biznes, tworzenia modelu biznesowego oraz praktyczną wiedzę dotyczącą organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w branży life science (nauk o życiu).

Studia Biznes w biotechnologii to także okazja do nawiązania cennych kontaktów biznesowych!
Znakomita większość zaangażowanych wykładowców to praktycy, menedżerowie i członkowie kadry zarządzającej liczących się na rynku polskich i zagranicznych firm biotechnologicznych oraz eksperci z zagranicy.

PROFIL KANDYDATA

Projekt studiów w szczególności skierowany jest do:

 • osób zamierzających zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią lub branżami pokrewnymi;
 • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych zainteresowanych podnoszeniem poziomu innowacyjności przedsiębiorstw;
 • absolwentów studiów ekonomicznych;
 • absolwentów studiów przyrodniczych (w szczególności biotechnologii).


Wykształcenie biotechnologiczne nie jest warunkiem wzięcia udziału w projekcie. Program studiów przewiduje zajęcia wyrównawcze dla osób nie związanych dotychczas z obszarem nauk przyrodniczych (life science), jak i  dla osób mających mniejsze doświadczenie w zakresie zarządzania.

WYKŁADOWCY

Wykładowcami prowadzącymi zajęcia ze słuchaczami są przede wszystkim praktycy (menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej) rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju i za granicą. Dla potrzeb porównawczych i umożliwienia samodzielnego wypracowania przez słuchaczy modelu biznesowego, zaangażowano ekspertów spoza granic Polski - profesjonalistów transferu technologii, marketingu i zarządzania z Szwecji, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Wykłady teoretyczne dotyczące nauk przyrodniczych i ekonomicznych są realizowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych czołowych polskich uczelni.

szczegółowe informacje nt. kadry

PROGRAM NAUCZANIA

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów weekendowych dwa razy w miesiącu. Studia realizowane są w dwóch semestrach po około 60 godzin wykładowych i 40 godzin zajęć praktycznych na semestr. Zajęcia zgrupowane są w moduły, których tematyka prezentuje się następująco:

 • (1a) Biotechnologia dla menedżerów - biotechnologia jako dziedzina biznesu - 14 godz.;
 • (1b) Ekonomia dla biotechnologów - ogólne zasady działania rynku - 14 godz.;
 • Innowacyjny biznes w life science - 28 godz.;
 • Transfer technologii w branży life science - 26 godz.;
 • Struktura przedsiębiorstwa innowacyjnego - 18 godz.;
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży life science - 27 godz.;
 • Sprzedaż, marketing i komunikacja - 24 godz.;
 • Finansowanie innowacji w bio-biznesie, controling - 23 godz.;
 • Prawo w biznesie - 14 godz.;
 • Rozwój firmy - współpraca z otoczeniem - 12 godz.

Przedmioty 1a i 1b są przedmiotami wyrównawczymi, odbywają się równolegle.
szczegółowe informacje nt. programu

JĘZYK WYKŁADOWY: polski, angielski

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą na terenie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) oraz Life Science Park w Krakowie. Część zajęć realizowana przez zagranicznych ekspertów, prowadzona jest w trybie wideo-konferencyjnym.

REKRUTACJA

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na studia odbywają się w systemie ERK (Elektroniczna Rekrutacja Kandydatów): www.erk.uj.edu.pl Limit przyjęć wynosi 24-48 osób.
Wymagane dokumenty:
- umowa cywilno-prawna podpisana przez kandydata, dostarczona po zarejestrowaniu w  systemie ERK;
- dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- dwie fotografie.

Opłata za studia 3900zł/rok + 30zł za dyplom

WAŻNE TERMINY

Okres rekrutacji: 15 czerwca 2016 - 25 września 2016.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Biznes w Biotechnologii jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich przedmiotów podlegających ocenie, przy jednoczesnym spełnieniu warunku wymaganej obecności na zajęciach. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ocena na świadectwie jest wystawiana na podstawie średniej z wyniku zaliczeń modułów.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych Biznes w biotechnologii uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w biznesie life science (konstruowanie biznesplanu, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem), ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii oraz przy założeniu intensywnego wdrażania procesów transferu technologii oraz zarządzania innowacjami.
Absolwent zdobędzie umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach działających w obszarze biotechnologii i przemysłów pokrewnych, jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych. Ponadto absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a przede wszystkim do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

DANE KONTAKTOWE

 • Kierownik Studiów: dr Tomasz Panz, tel. 12-664-6514, e-mail: tomasz.panz@uj.edu.pl

 

Adresy jednostek prowadzących:

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
 • Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków