Laboratorium Biologii Molekularnej

Analiza biochemiczna białek

Jagiellońskie Centrum Innowacji  oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie analizy proteomicznej opierając się na metodach elektroforetycznych, chromatograficznych i spektroskopii mas.

analiza biochemiczna białek metodami elektroforetycznymi w tym elektroforeza SDS-PAGE, 2D, natywna oraz Western Blott

Analizy chromatograficzne (WYATT)

W pracowni proteomicznej Jagiellońskiego Centrum Innowacji możliwe jest optymalizowanie i przeprowadzanie rozdziałów białkowych z wykorzystaniem technik SEC-MALS oraz SEC-MALS-QELS dzięki wyposażeniu w detektory Heleos II oraz DynaPro NanoStar. Wykorzystanie detektorów umożliwia wyznaczenie masy oraz stężenia bez konieczności wykorzystywania wzorca. Ponadto, detektor DLS umożliwia pracę w trybie kuwetowym i tym samym szybkie wyznaczenie, w objętościach rzędu kilku µl takich parametrów jak:

 • względna i absolutna masa cząsteczkowa
 • określenie parametrów krystalizacji białek
 • określenie temperatury topnienia białek
 • pomiar zmian konformacji w środowisku natywnym (poprzez zmianę parametru promieniahydratacyjnego Rh)

Spektrometria mas (QTOF)

Jagiellońskie Centrum Innowacji wykonuje analizy metodą spektroskopową aparatem Impact II QTOF (Bruker), z możliwością sprzężenia z chromatografem UHPLC. Daje to możliwość generowania widm masowych o wysokiej rozdzielczość (HRMS) oraz niskiej fragmentacji badanych cząsteczek. Wykorzystanie zawartej w zestawie bazy ProteinScape oraz oprogramowania BioTools (Bruker) umożliwia:

 • automatyzację procesu przeszukiwania baz widm
 • określenie struktur białkowych
 • sekwencjonowanie białek de novo wraz z optymalizacją wyników z dużych matryc

Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych

W oparciu o techniki MST i SPR na urządzeniach Monolith NT.115, Biacore X-100 lub przy użyciu testów ELISA, Jagiellońskie Centrum Innowacji oferuje analizy oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak:

 • białko-białko
 • białko-kwas nukleinowy
 • białko-lipid, białko-cukry
 • białko-związki niskocząsteczkowe

MST (Monolith NT.115)

Metoda oparta o zjawisko termoforezy mikroskalowej (MST), opisujące ruchliwość cząsteczek w roztworze, w gradiencie temperatury. Unikalna technologia polega na wykorzystaniu zjawiska zmian ruchu cząsteczek w gradiencie temperatury co umożliwia:

 • prowadzenie analiz oddziaływań białkowych w roztworze
 • uniezależnienie analizy od składu chemicznego roztworu
 • możliwość prowadzenia eksperymentów w warunkach zbliżonych do natywnych

SPR (Biacore X-100)

Zjawisko Powierzchniowego Rezonansu Plazmowego (ang. Surface Plasmon Resonance) pozwala na określenie siły oddziaływań międzycząsteczkowych w czasie rzeczywistym. Zjawisko SPR polega na oscylacji przewodzących elektronów znajdujących się na biosensorze pod wpływem światła padającego, dzięki czemu ściśle określona ilość energii padającej fali świetlnej jest pochłaniana, co skutkuje spadkiem energii fali odbitej. Metoda pozwala na:

 • oznaczenie stężenia badanego analitu
 • określenie powinowactwa badanych odziaływań międzycząsteczkowych
 • analizę kinetyki i termodynamiki badanego układu
 • oznaczenie stałych asocjacji i dysocjacji tworzonego kompleksu

Testy ELISA

Metoda służy wykrywaniu białka w badanym materiale przy użyciu przeciwciał. Przeciwciała skonjugowane są z enzymem, który po dodaniu odpowiedniego substratu katalizuje reakcję tworzenia produktu oznaczanego spektrofotometrycznie. Metodę powszechnie stosuje się do celów naukowych i diagnostycznych takich jak m.in.:

 • oznaczenie stężenia i rodzaju białek w badanej próbce
 • diagnostyka obecności wirusów i bakterii
 • diagnostyka chorób autoimmunologicznych i nowotworowych

PCR, qPCR, RT-PCR

Metoda Łańcuchowej Reakcji Polimerazy (ang. Polymerase Chain Reaction) pozwala na powielanie konkretnych odcinków DNA in vitro. Real Time-PCR jest ilościową reakcją PCR (ang. quantitive PCR) umożliwia jednoczesne namnażanie wybranych fragmentów DNA oraz monitorowanie ilości produktów powstających podczas kolejnych cykli. Jagiellońskie Centrum Innowacji oferuje usługi w zakresie optymalizacji reakcji PCR oraz Real Time PCR metodą niespecyficzną SYBR Green lub metodą specyficzną przy użyciu komplementarnych sond oligonukleotydowych, których zasada opiera się na rezonansowym transferze energii fluorescencji (FRET) pomiędzy cząsteczką donora i wygaszacza. Dodatkowo oferujemy wykonywanie również RT-PCR (ang. reverse transcription PCR), w którym jako matrycę stosuje się RNA.

Technika PCR znajduje wiele zastosowań przede wszystkim w badaniach nad genomem, charakteryzowaniu ekspresji genów, klonowaniu genów i diagnostyce klinicznej.

Zaufali nam:

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.